تقویم اقتصادی جمعه 20 خرداد 1401 تقویم اقتصادی جمعه 20 خرداد 1401 تقویم اقتصادی جمعه 20 خرداد 1401

تقویم اقتصادی جمعه 20 خرداد 1401

1 قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کلی را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره پاسخ دهد.

2 این یک شاخص پیشرو برای تورم مصرف کننده است – زمانی که تولیدکنندگان برای کالاها پول بیشتری می پردازند و هزینه بیشتری دریافت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود.

3 ایجاد شغل یک شاخص مهم پیشرو برای هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد.

4 اگرچه به طور کلی به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصاد است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد.

5 قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کلی را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد.

6 قیمت‌های مواد غذایی و انرژی حدود یک چهارم قیمت مصرف کننده را تشکیل می‌دهند، اما این قیمت‌ها بسیار نوسان دارند و روند اصلی را مخدوش می‌کنند
قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کلی را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد

7 او به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا، که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش یورو تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

8 اعتماد مالی یک شاخص پیشرو برای مخارج مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد.

نظرسنجی از حدود 500 مصرف کننده که از پاسخ دهندگان می خواهد تا سطح نسبی شرایط اقتصادی فعلی و آینده را ارزیابی کنند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn