تقویم اقتصادی دوشنبه 22 خرداد 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 22 خرداد 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 22 خرداد 1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 22 خرداد 1401

1 تعطیلی بانک های استرالیا

2 این گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است.

3 این گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است.

4 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – تولید به سرعت به فراز و نشیب های چرخه تجاری واکنش نشان می دهد و با شرایط مصرف کننده مانند سطح اشتغال و درآمد مرتبط است.

5 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – تولید به سرعت به فراز و نشیب های چرخه تجاری واکنش نشان می دهد و با شرایط مصرف کننده مانند سطح اشتغال و درآمد مرتبط است.

6 تقاضای صادرات و تقاضای ارز مستقیماً به هم مرتبط هستند، زیرا خارجی ها برای پرداخت هزینه صادرات کشور باید ارز داخلی را خریداری کنند. تقاضای صادرات نیز بر تولید و قیمت تولیدکنندگان داخلی تأثیر می گذارد.

7 اعضای فدرال رزرو در مورد محل تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور رای می دهند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn