تقویم اقتصادی دوشنبه 31 مرداد ماه 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 31 مرداد ماه 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 31 مرداد ماه 1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 31 مرداد ماه 1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 31 مرداد ماه 1401
تقویم اقتصادی دوشنبه 31 مرداد ماه 1401

1 گزارش ماهانه Buba آلمان که توسط Deutsche Bundesbank منتشر شده است، حاوی مقالات، سخنرانی ها، جداول آماری مرتبط است و تجزیه و تحلیل دقیق شرایط اقتصادی فعلی و آینده را از دیدگاه بانک ارائه می دهد.

2 شاخص قیمت مسکن جدید (NHPI) که توسط اداره آمار کانادا منتشر شده است، یک سری ماهانه است که تغییرات در طول زمان در قیمت فروش منازل مسکونی جدید توسط پیمانکاران را اندازه‌گیری می‌کند، که در آن مشخصات دقیق مربوط به هر خانه بین دو دوره متوالی یکسان باقی می‌ماند. نرخ رشد بازار مسکن بر نوسانات CAD تأثیر می گذارد. خواندن بالا برای CAD مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn