تقویم اقتصادی دوشنبه 4 بهمن 1400 تقویم اقتصادی دوشنبه 4 بهمن 1400 تقویم اقتصادی دوشنبه 4 بهمن 1400

تقویم اقتصادی دوشنبه 4 بهمن 1400

1 بالاتر از 50.0 نشان دهنده گسترش صنعت و زیر نشان دهنده انقباض است این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند. 2 بالاتر از 50.0 نشان دهنده گسترش صنعت و زیر نشان دهنده انقباض است. این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند. 3 بالاتر از 50.0 نشان دهنده گسترش صنعت و زیر نشان دهنده انقباض است.این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند. 4 بالاتر از 50.0 نشان دهنده گسترش صنعت و زیر نشان دهنده انقباض استاین یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند. 5 بالاتر از 50.0 نشان دهنده گسترش صنعت و زیر نشان دهنده انقباض است. این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند. 6 بالاتر از 50.0 نشان دهنده گسترش صنعت و زیر نشان دهنده انقباض است.این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند. 7 بالاتر از 50.0 نشان دهنده گسترش صنعت و زیر نشان دهنده انقباض است.این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند. 8 بالاتر از 50.0 نشان دهنده گسترش صنعت و زیر نشان دهنده انقباض است.این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn