تقویم اقتصادی دوشنبه 8 فروردین 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 8 فروردین 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 8 فروردین 1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 8 فروردین 1401

1 او به عنوان رئیس بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پول کشور تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا آنها اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شوند.

2 تجارت کالا حدود 75 درصد از کل تجارت را تشکیل می دهد و بنابراین بینش اولیه را در مورد داده های تراز تجاری گزارش شده حدود 5 روز بعد ارائه می دهد. عدد مثبت نشان می دهد که صادرات کالا بیشتر از واردات بوده است
تقاضای صادرات و تقاضای ارز مستقیماً به هم مرتبط هستند، زیرا خارجی ها برای پرداخت هزینه صادرات کشور باید ارز داخلی را خریداری کنند. تقاضای صادرات نیز بر تولید و قیمت تولیدکنندگان داخلی تأثیر می گذارد.

3 2 نسخه از این گزارش به فاصله حدود یک هفته منتشر شده است –
این سیگنالی از مخارج تجاری آتی است زیرا شرکت‌ها پس از اتمام موجودی‌ها احتمال بیشتری برای خرید کالا دارند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn