تقویم اقتصادی سه شنبه 29 فروردین 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 29 فروردین 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 29 فروردین 1402

تقویم اقتصادی سه شنبه 29 فروردین 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 29 فروردین 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: شاخص تولید ناخالص داخلی ، خرده فروشی و تولیدات صنعتی چین در ساعت 05:30، تعداد مدعیان بیکاری بریتانیا در ساعت 09:30، شاخص تورم مصرف کننده کانادا در ساعت 16:00 و مجوزهای ساخت و ساز ایالات متحده در ساعت 16:00.

امروز بازارها به روز شلوغ چین چشم دوخته اند تا میزان فعالیت اقتصادی و تقاضا در این کشور را پس از پایان قرنطینه کووید-19 ارزیابی کنند.

 • پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول 2023 به 1.3% در مقابل بدون تغییر دوره قبل برسد.
  پیش بینی gdp در اشل سالانه نیز رشد 4.8 درصدی در مقابل 2.9% دوره قبل است.
 • پیش بینی می شود خرده فروشی چین در ماه مارس در اشل سالانه رشد 0.8 درصدی در مقابل 3.5% ماه قبل برسد.
 • پیش بینی می شود رشد تولیدات صنعتی سال به سال چین در ماه مارس به 3.1% در مقابل 2.4% فوریه برسد.
 • طبق پیش بینی، تعداد مدعیان بیکاری بریتانیا در ماه مارس کاهش 11800 موردی در مقابل 18800 کاهش ماه فوریه خواهد داشت.
 • پیش بینی می شود شاخص تورم مصرف کننده کانادا در ماه مارس 0.8% در مقابل 0.4% ماه قبل افزایش یابد.
  پیش بینی برای core cpi نیز 0.4% افزایش در ماه مارس در مقابل 0.5% افزایش ماه قبل از آن است.
 • پیش بینی می شود که تعداد مجوزهای ساخت و ساز در ایالات متحده در ماه مارس به 1.431 میلیون مورد در مقابل 1.550 میلیون مورد ماه قبل کاهش یابد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • شاخص تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول بیشتر از انتظارات ظاهر شد و 2.2% رشد کرد.
  در اشل سالانه، gdp با 4.5% رشد اگرچه از پیش بینی ها کمتر بود ولی از 2.9% قبلی بالاتر ظاهر شد.
 • خرده فروشی چین در اشل سالانه بسیار بهتر از انتظارات ظاهر شد و به 10.6% رشد رسید.
 • تولیدات صنعتی نیز %3.9، افزایش یافت که از پیش بینی و قرائت قبلی بهتر بود.
 • تعداد مدعیان بیکاری بریتانیا بر خلاف پیش بینی ظاهر شد و 28200 مورد افزایش را در مقابل 11800 مورد کاهش مورد انتظار ثبت کرد.
 • تورم مصرف کننده کانادا در ماه مارس 0.5% افزایش یافت که از پیش بینی کمتر ولی از 0.4% ماه قبل بیشتر بود.
  شاخص core cpi نیز به 0.6% افزایش یافت که از پیش بینی ها و ماه قبل بیشتر بود.
 • مجوزهای ساخت و ساز ایالات متحده در ماه مارس به 1.413 میلیون مورد کاهش یافت که از پیش بینی و ماه قبل کمتر بود و مهر تاییدی زد به رکود عمیق در بازار مسکن.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn