الگو دوجی الگو دوجی الگو دوجی

الگو دوجی

الگو دوجی ها شمع های بسیار مهمی در نمودارهای شمعی هستند، که هم به تنهایی و هم با قرار گرفتن در کنار شمع های دیگر الگوهای مهمی را پدید می آورند. الگو دوجی زمانی تشکیل که قیمت باز و بسته شـدن برابر و یا بسیار نزدیک به هم باشد. سایه ها می توانند ترکیبات مختلفی داشته باشند، و اشکالی شبیه صلیب، به علاوه ( + ) و صلیب برعکس را پدید آورند.

شمع های صعودی و نزولی شمع هایی هستند که قیمت بسـته شـدن آنها به ترتیب بالاتر و پایین تر از قیمت باز شدنشان است. بنابراین می توان گفت که الگو دوجی با برابری قیمت باز و بسته شدن، نمایانگر تردید و دودلی معامله گران در افزایش یا کاهش قیمت ها است.

قیمت باز و بسته شدن دوجی در حالت ایده آل بر یک دیگر منطبق هستند. هر چند که انطباق کامـل ايـن دو قیمت در دوجی الگو را بهتر می کند، ولی مهم مفهومی س که دوجی در بر دارد. بنابراین قیمت هـای بـاز و بسته شدن قادرند کمی از هم فاصله داشته باشند. دوجی در بر گیرنده مفهوم تعادل میان دو سـمـت بـازار است. قدرت خریداران و فروشندگان برابر و هر لحظه ممکنه معادلات قدرت در بازار تغییر کند.

از آن جایی که قیمت دارایی های مالی با یک دیگر متفاوت است، فاصله ی میان قیمت باز و بسته شدن برای هر محصول تفسیر متفاوتی دارد. مثلا برای یک دارایی مالی 40 دلاری فاصله میان قیمت باز و بسته شـدن می تواند 2 دلار و همچنان شمع را الگو دوجی بدانیم. در حالی که شمعی با اختلاف 40 دلاری میان قیمت های و باز و بسته شدن برای دارایی 800 دلاری همچنان الگو دوجی محسوب شود. تصمیم گیری پیرامون ایـن موضوع به قیمت دارایی، نوسانات اخیر بازار و شمع های دوره های قبل وابسته است.

 بدنه الگو دوجی باید در مقایسه با بدنه شمع های پیشین خود کوچک و تقریباً به شکل یک خط باشـد. تشکیل الگو دوجی بعد از شکل گیری یک سری شمع با بدنه های کوچک ارزشی ندارد. در مقابل تشکیل الگو دوجی بعد از شکل گیری یک سری از شـمـع هـای بدنه بلند، بسیار حائز اهمیت است. هر چند که شاید قیمت باز و بسته شدن آن کاملا بر هم منطبق نباشند.

الگو دوجی

الگو دوجی در روند

اهمیت الگو دوجی به محل قرارگیری آن در روند و شکل شمع های قبل از آن تعیین می شـود. شکل گیری الگو دوجی بعد از دوره صعود یا شمع بلند بدنه سفید نشان از کاهش فشارهای خرید دارد. در مقابـل تشکیل آن بعد از یک دوره کاهش یا شمع سیاه بلند بدنه، نشان از ضعف فشارهای فروش و برقراری تعادل میان خریداران و فروشندگان بازار دارد. در هر دو حالت احتمال تغییر روند وجود دارد.

نکته کلیدی: الگو دوجی به تنهایی مشخص کننده برگشت روند نیست. حتما توسط شمع های روز بعد یا دیگر ابزارهای تکنیکال باید تأیید شود.

پیدایش دوجی بعد از شمع بلند سفید، نشان از تقلیل رفتن فشارهای خرید داشته و اخطار پایان یافتن رفتن صعودی را می دهد. همانگونه که قیمت یک دارایی مالی در پی فقدان خریدار کاهش می یابد، برای ادامه یافتن روند صعودی نیز نیاز به حفظ فشارهای خرید دارد. شکل گیری دوجی به تنهایی اخطـار پایین رفتن قیمت را نمی دهد، و به تاییدات دیگری نیاز است.

این تأیید ممکنه شکاف رو به پایین، شمع سیاه بدنه بلند یا کاهش قیمت به زیر قیمت باز شدن شمع سفید قبل از دوجی باشد. از طرف دیگر شکل گیری دوجی بعد از شمع بدنه بلند سیاه نیز اتمام روند نزولی و کاهش فشارهای فروش را اخطار می دهد. در اینجا نیز برای اطمینان از برگشت روند نیاز به تاییدات اضـافی مانند شکاف رو بـه بـالا، تشکیل شمع سفید بدنه بلند و افزایش قیمت تا بالای قیمت باز شدن شمع سیاه قبل از دوجی، خواهیم داشت.

الگو دوجی در روند

معرفی سه مدل الگو دوجی پر کاربرد

در ادامه مبحث ما به سه مدل الگو دوجی زیر می پردازیم:

  • دوجی پادراز
  • دوجی سنجاقک
  • دوجی سنگ قبر

الگوهای دیگری نیز وجود داشته که سه تای بالا بیش از بقیه در نمودارهای قیمت برخورد خواهید داشت.

الگو دوجی

دوجی پادراز یا Long Legged Doji سایه های بالایی و پایینی بلند و تقریباً برابر دارد. دوجی پادراز این گونه تفسیر می شـود: با این که قیمت در طی روز نوسانات زیادی بالا و پایین قیمت باز شدن داشته و هر دو گروه معامله گران در بازار فعال بوده اند، ولی قیمت پایانی در نزدیکی قیمت باز گشایی ایجاد و برآیند تغییرات قیمـت بعـد از یک دوره ی پرنوسان ناچیز و تردید در بازار کاملاً محسوس است.

دوجی سنجاقک یا Dragon Fly Doji زمانی شکل می گیرد، که قیمت های باز و بسته شدن و قیمت بالایی هر سه بر یکدیگر منطبق باشند. ولی قیمت پایینی در طول دوره معاملاتی یک سایه بلند پایینی را ایجاد کرده باشد (شبیه به T انگلیسی). این الگو دوجی نشان می دهد که فروشندگان برای مدتی بر بازار مسلط بوده و قیمت را پایین برده اند. ولی در انتها خریداران دست به کار شده و قیمت را تا سطح باز گشایی و قیمت بالایی دوره ی معاملاتی افزایش داده اند.

تفسیر دوجی سنجاقک به حرکات قبلی قیمت و تاییدات بعدی وابسته است. سایه پایینی بلنـد نـشـان از افزایش فشارهای خرید دارد. از طرفی قیمت پایینی نشان می دهد، هنـوز فروشندگان زیادی در بازار وجـود دارند. این دوجی اگر در انتهای روند افزایشی یا شمع صعودی بلنـد قـرار گیرد، در حکم مقاومت بوده و در مقابل اگر انتهای روند کاهشی یا بعد از شمع سیاه بلند شکل گیرد، مفهومی مشـابه سطح حمایت دارد. هر دو آرایش در صورت تأیید توسط شمع بعدی برگشت های مهمی در بازار ایجاد می کنند.

دوجی سنگ قبر یا Gravestone Doji دقیقا از نظر ظاهری عکس دوجی سنجاقک است. سایه بالایی بلندی دارد. قیمت های باز و پایانی و قیمت پایینی بر روی هم منطبق اند. سایه پایینی نیز وجود ندارد. دوجی سنگ قبر نشـان می دهد که خریداران برای مدتی در طی دوره ی معاملاتی بر بازار مسلط بوده اند. ولی در نهایت فشارهای فروش قیمت را پایین برده و عدم قطعیت در بازار کاملا محسوس است. این دوجی نیز برای تفسیر به حرکات قبلی و بعدی قیمت وابسته است. پیدایش آن در انتهای روند صعودی و نزولی به ترتیب نشان دهنده مناطق احتمالی مقاومت و حمایت است.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn