الگو هارامی الگو هارامی الگو هارامی

الگو هارامی

شمعی که کاملاً در محدوده بدنه شمع قبلی خود قرار می گیرد، الگو هـارامی Harami Pattern دارد. هارامی در زبان ژاپنی به معنای باردار بودن است. به مانند این که شمع اول، شمع کوچک دوم را درون خود دارد. به عبارت دیگر شمع کوچک دوم در حکم جنین شمع اول در نظر گرفته می شود. شمع اول معمولاً بدنه ى بلنـدی و بدنه شمع دوم کوچک است. الزامی برای قرار گرفتن سایه های شمع دوم، درون محدوده بدنه شمع اول وجود ندارد. هر چند که بهتر اینگونه باشد. دوجی و فرفره با داشتن بدنه کوچک می توانند درون الگوی هارامی قرار بگیرند.

الگوی هارامی متشکل از دو شمع است. شمع اول بدنه ی بلند و شمع دوم با بدنه ای کوچک بـه طـور کامل در محدوده شمع اول قرار می گیرد. رنگ شمع ها اهمیتی ندارد. بنابراین چهار حالت برای رنگ شمع ها قابل تصور است:

 1. سفید / سفید
 2. سیاه / سیاه
 3. سفید / سیاه
 4. سیاه / سفید

سفید (صعودی) و سیاه (نزولی)

صعودی یا نزولی الگو به روند غالـب قبل از آن بستگی دارد، و به رنگ شمع ها ربطی ندارد. الگو هارامی اگر در انتهای روند صعودی شکل بگیرد، برگشت نزولی و در مقابل اگر در انتهای روند نزولی ظاهر شود، برگشت صعودی را علامت می دهد. هر چه بدنه شمع دوم نسبت به شمع اول کوچکتر باشد، احتمال برگشت روند بیشتر است. به طوری که اگر شمع دوم دوجی باشد، احتمال برگشت روند بسیار زیاد است. هارامی به معنای باردار و کاملا با آرایش الگو همخوانی دارد.

استیو نیسون در کتاب خود بیان می کند که هر ترکیبی از رنگ ها برای دو شمع احتمال برگشت روند وجود دارد. ولی ترکیب شمع های سفید / سفید و سفید / سیاه در روند نزولی، احتمال صعودی شدن روند را بالا می برند. چرا که سفید بودن شمع اول در انتهای روند نزولی، حاکی از افزایش ناگهانی فشارهای خرید است. از طرفی شمع دوم با بدنه کوچک نشان دهنده تحکیم روند و تعادل میان قدرت دو طرف بازار است. بنابراین اگر شمع دوم نیز سفید باشد، احتمال بازگشت روند افزایش می یابد.

“در عمل ترکیبات ایده آل نیسون کمتـر در بازار رخ می دهد. معمولاً رنگ شمع اول با روند موجود مطابقت دارد”

با این وجود شکل گیری ترکیبات سیاه / سفید و سیاه / سیاه در پایان روند نزولی همچنان احتمال برگشت را نشان می دهد. سیاهی شمع اول نشانه این که فشارهای فروش همچنان در بازار وجود دارد. همین مساله ضریب اطمینان را نسبت به الگویی که با شمع اول سفید شکل می گیرد، کاهش می دهد. شمع دوم که با شکاف رو به بالا شکل می گیرد، احتمال صعود قیمت و برگشت روند را اخطار می دهد.

مثالی از الگو هارامی

سهم نایکی Nike در آگوست 2021 تا حوالی 173 دلار صعود و برای چند هفته در محدوده معاملاتی 167 دلار تا 173 دلار معامله شد. در اواخر ماه آگوست و پس از چند روز، الگوی هارامی نزولی در نزدیکی خط مقاومت (مرز پایینی محدوده) تشکیل شد. شمع دوم در الگو بدنه بسیار کوچکی دارد. با توجه به بدنه شمع اول، می تواند دوجی محسوب شود. الگو در دو هفته بعد با کاهش شدید قیمت، تأیید و سهم تـا حـوالی $ 144 دلار پایین رفت.

 بنابراین هارامی الگویی دو شمعی س که باعث برگشت روند می شـود. بدنه کوچک شمع دوم، كاملاً در محدوده بدنه شمع اول قرار می گیرد. شکل گیری الگو در انتهای روند صعودی و یا نزولی، باعث برگشت روند می شود. و همچنین رنگ  شمع ها اهمیت چندانی ندارد.

هارامی

الگوی صلیب هارامی

الگوی صلیب (کراس) هارامی شباهت زیادی با الگوی هارامی دارد با این تفاوت که بدنه شمع دوم حتماً به صورت دوجی (ستاره) تشکیل می شود. این الگو دارای دو نوع صعودی و نزولی است. قابل ذکر که این الگو به الگوی ” خرابکار ”  نیز شهرت دارد. الگوی صلیب هارامی نزولی (BHCP)  از جمله الگوهای بازگشتی نزولی که در انتهای روند صعودی موجب توقف روند و احتمالاً آغاز روند کاهشی قیمت می گردد. اعضای تشکیل دهنده آن، دو کندل می باشد. کندل اولی صعودی و کندل بعدی به صورت دوجی است. به نحوی که کندل اول کندل دوم را به صورت کامل در بر می گیرد.

برای شناسایی چنین الگویی بایستی نمودار شما دارای چنین خصوصیاتی باشد:

 1. بازار دارای روند صعودی باشد .
 2. شمع اول به صورت صعودی بلند باشد .
 3. شمع دوم به صورت دوجی و در درون محدوده بدنه شمع قبل باشد. به نحوی که شمع اول به صورت کامل شمع دوم را بپوشاند.

 حرکت صعودی بازار با تشکیل چنین الگوی قدرتمندی ضعیف می شـود. کـه بـا کـنـدل بعـدى می توان از بازگشت قیمت اطمینان حاصل کرد. برای نمونه کنـدل سـوم می تواند در پایین کنـدل نخست بسته یا اینکه با یک شکاف رو به پایین باز شود.

جمع بندی و نکات الگو هارامی

 • الگو هارامی یا الگوی باردار (حامله) شامل دو شمع که شمع اول بلند قامت و به منزله مادر و شمع دوم دارای بدنه ای کوتاه و به منزله جنین و یا کودک می باشد. ظهور این دو شمع ، توقف و یا کندی حرکت روند و یا احتمالاً تغییر روند را خبر می دهد. ولی احتمال تغییر روند نسبتاً ضعیف می باشـد. هـر دو شمع به رنگ های روشن ( مثبت ) و یا تیره ( منفی ) قادر به نمایش هستند. ولی هنگام ظهـور غالباً رنگ شمع مادر با رنگ شمع کودک متفاوت است. تفاوت اصلی این الگو با ستاره ها این است که بدنه شمع های ستاره در خارج از شمع قبلی قرار می گیرد، در حالی که بدنـه شـمـع هـارامی در داخـل محدوده بدنه شمع قبلی قرار می گیرد.
 • الگو هارامی در قسمت های مختلف بازار به صورت الگوی ادامه دهنده یا بازگشتی قادر به عمـل است. بنابراین با مشاهده این الگو بهتر که به رفتار بعدی بازار توجه تا قادر به نشخیص جهت بازار باشید.
 • الگو هارامی در بازارهای مختلف به اشکال متفاوتی تشکیل می گردد. در بازارهای غیر فارکسی این الگو ممکنه در فرم یک دوجی یا فرفره در درون محدوده شمع قبلی تشکیل گردد. در این حالت ممکنه یکی از سایه های کندل دوم، محدوده کندل قبلی را بشکند. اما معمولاً در بازار فارکس بین دو شمع، شکافی دیده نمی شود. حالتی که معمولاً در بازارهای غیر فارکسی مشاهده می گردد.
 • تشکیل چنین الگویی در بازار حاکی از کشیدن ترمـز بـازار است. معمولاً پس از یک حرکت افزایشی، به دنبال شمع بلند سفید رنگ یک شمع با بدنه کوچک غیر معمول ایجاد می شود. این موضوع نشان می دهد، که قدرت حرکت بازار به سـمت بـالا از دست رفته است. به دنبال شکل گیری این الگو در یک مقاومت مناسب، فشـار معاملات فروش بسیار زیاد شده و با شکستن نقطه کف الگو بازار به سمت پایین ریزش می کند. (بالعکس در روند نزولی)
Instagram Facebook Twitter LinkedIn