آشنایی با انواع کندل چکش و نحوه کاربرد آن‌ها آشنایی با انواع کندل چکش و نحوه کاربرد آن‌ها آشنایی با انواع کندل چکش و نحوه کاربرد آن‌ها

آشنایی با انواع کندل چکش و نحوه کاربرد آن‌ها

کندل چکش و مردآویزان

چکش و مرد آویزان به انگلیسی به ترتیب Hammer  و Hanging man گفته می شوند، از خانواده الگوی چتر یا Umbrella هستند. این نوع کندل ها قیمت بازگشایی و پایانی آنها نزدیک به بالاترین قیمت ها High Price در طی دوره می باشند. این دو الگو دقیقا هم شکل و نام الگو بـه محـل قـرار گیری آن در انتهای روند صعودی یا نزولی بستگی دارد. الگویی که در انتهای روند نزولی شکل می گیرد، “چکش” نام دارد.

چکش باعث افزایش قیمت می گردد، که به اصطلاح قیمت ها را از پایین به سمت بالا چکش کاری می کند. مرد آویزان در انتهای روند صعودی شکل و باعث کاهش قیمت می شود. رنگ بدنه کندل سـفید یا سیاه فرقی ندارد اما اگر در انتهای روند نزولی بدنه صعودی شکل بگیرد از قوت بیشتری برخوردار می باشد.

چکش معکوس Inverted Hammer دیگر کندل چکش که در دسته الگوی چتر معکوس قرار می گیرند. این نیز قیمت بازگشایی و پایانی آن نزدیک به پایین ترین قیمت ها Low Price در طی دوره قرار می گیرد. شکل گیری چتر معکوس درانتهای روند صعودی را شهاب سنگ می نامند و اگر در انتهای روند نزولی شکل گیرد به آن چکش معکوس گفته می شود. شهاب سنگ، ماننـد سـنگی که از آسمان سقوط می کند باعث کاهش قیمت می شود. رنگ بدنه در هیچ کدام اهمیتی ندارد.

مشخصات کندل چکش و مرد آویزان

 دو الگوی تک کندل چکش و مردآویزان (یا به دار آویخته شده) از نظر ظاهری کاملاً بـه هـم شـبيه هستند و تنها تفاوت آنها در محل قرارگیری آنها است. هر دو شمع بدنه های کوتاه، سایه بلنـد پایینی و سایه کوچک بالایی (یا ترجیحا بدون سایه) دارند. و همچنین هر دو قادر به رنگ سیاه یا سفید (تو پر/ تو خالی) می باشند. ایـن الگوها همانند الگوهای تک کندلی یا دو کندلی دیگر، حتما نیاز به تأیید دارند.

مشخصات کندل چکش و مرد آویزان

کندل چکش یک الگوی برگشتی صعودی که در انتهای روند نزولی ظاهر می شـود. چکش مشخص کننـده منطقه ی حمایت و تشکیل دهنده ی کف قیمت است. سایه پایینی معرف کنترل اولیه فروشندگان بر بازار می باشد. ولی صعود انتهایی قیمت، نشان از عزم راسخ خریداران و تسلط آنها بر بازار در انتهای جلسه معاملاتی هست. الگوی چکش به اصطلاح قیمت را از پایین چکش کاری و به بالا می راند.

چکش نیاز به تأیید دارد و انتهای سایه پایینی (کف قیمت دوره) حکایت از آن دارد که هنوز فروشندگان زیادی در بازار حضور دارند. برای تأیید برگشت به صعود قیمت و افزایش فشارهای خرید، ترجیحا بـا حجـم بـالا نیـاز می باشد. شکاف رو به بالا یا تشکیل شمع سفید بلند می تواند تأیید مناسب دیگری باشـد.

نکته کلیدی: مکان قرارگیری چکش مهمه ولی سیاه یـا خـالی بـودن بدنه اهمیتی ندارد. چکش ها به نوعی نشـان دهنده ی نقطه اوج فروش هستند.

مرد آویزان الگوی برگشتی نزولی که در انتهای روند صعودی شکل و مشخص کننـده منطقـه مقاومت می باشد. هر چند که سایه پایینی مرد آویزان ، نشان دهنده برتری خریداران در انتهای بازار است، ولی انتهای سایه حکایت از آن دارد که فروشندگان زیادی به بازار وارد شده اند. مرد آویزان می تواند بدنه توپر یا تو خالی داشته باشد و مانند چکش نیاز به تاییدات نزولی از جمله شکاف رو به پایین یا شکل گیری شـمـع سـياه بلند بدنه و ترجیحا افزایش حجم معاملات دارد. این الگو همچون مردی که به دار آویختـه شـده و تمایل به پایین آمدن دارد، در صورت تأیید باعث کاهش قیمت می شود.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که قیمت بعد از رسیدن به کف شروع به رنج شدن و حمایت کرده است. سهم بعد از صعودی کوتاه، دوباره کاهش یافته و در  منطقه حمایت قبلی الگوی چکش را شکل داده است. صعود قیمت در دو دوره ی بعد (کندل بعدی) الگوی چکش را تأیید و روند قیمت برگشته است.

کندل چکش معکوس و شهاب سنگ

 الگوهای تک کندل چکش معکوس و شهاب سنگ دقیقا شبیه یک دیگر هستند و تنهـا مـكـان قرارگیری شان در روند، آنها را از یک دیگر متفاوت می کند. هر دو الگو دارای بدنه کوچک، سایه بلند بالایی و سایه بسیار کوچک پایینی یا بدون سایه هستند. این دو الگو نقاط محتمل برگشت روند را اخطار می دهند و البته نیاز به تأیید دارند.

شهاب سنگ الگوی برگشتی نزولی محسوب شده و در انتهای روند صعودی و با آرایش ستاره شکل می گیرد. این الگو به عنوان مقاومت عمل کرده و احتمال برگشت روند را اخطار می دهد. شهاب سنگ، معمولاً پس از شکاف رو به بالای قیمت نسبت به روز قبل شکل می گیرد. قیمت ها در طی دوره بالا می روند ولی در نهایت با فاصله زیادی از قیمت بالایی، بسته می شوند. بدنه شمع می تواند سیاه یا سفید و سایه بالایی باید حداقل دو برابر بدنه باشد. برای اطمینان از برگشت روند، به تاییدات نزولی از قبیل شکاف رو به پایین یا تشکیل شمع سیاه بلند بدنه همراه با حجم بالا برای روز بعد، نیاز است. این الگو همچون شهاب سنگی که از آسمان به سمت زمین می آید، در صورت تایید موید حرکت ریزشی و رو به پایین قیمت است.

کندل چکش

کندل چکش معکوس دقیقا شبیه شهاب سنگ با این تفاوت که در انتهای روند نزولی شکل می گیرد. ایـن الگو مشخص کننده منطقه ی مقاومت بوده و احتمال برگشت روند را اخطار می دهد. سایه بالایی نشان از وجـود فشارهای بالای خرید دارد، هر چند که قیمت ها در انتهای روز کاهش یافته و قیمت پایانی نزدیک به قیمت پایینی قرار دارد. به همین خاطر برای اطمینان از شروع روند صعودی، به تاییدات اضافی از جمله شکاف رو به بالا و یا تشکیل شمع سفید بلند بدنه همراه با حجم زیاد برای دوره بعدی معاملات، نیاز است.

خلاصه ای از کندل چکش

الگوی چکش همر از جمله الگوهای تک کندلی بازگشتی که در انتهای یک روند نزولی تشکیل و موجب بازگشت قیمت می شود. در برخی منابع به کندل چکش الگوی Takuri Line نیز می گویند. این الگوی قدرتمند دارای خصوصیات زیر می باشد:

  • یک بدنه کوچک که در انتها یا نزدیکی بالاترین قسمت دامنه کندل ایجاد می گردد.
  • رنگ بدنه حائز اهمیت نیست؛ یعنی سفید توخالی یا مشکی توپر فرقی ندارد اما اگر صعودی (سفید) باشد دارای قدرت بازگشت بیشتری می باشد.
  • سایه پایینی بلند که طول آن حداقل دو یا چند برابر بدنه شمع می باشد.
  • سایه بالایی نداشته و یا بایستی بسیار کوچک باشد.
  • قیمت پایانی بایستی در محدوده بالاترین قیمت دامنه شمع قرار داشته باشد.

سایه پایینی بلند نشانگر اینکه قیمت در ابتدای بازار توسط فروشندگان به شدت ریزش سپس در ادامه خریداران ابتکار عمل را از دست فروشندگان گرفتند و با غلبه بر آنها موجب بازگشت موثر قیمت به سمت بالا شده اند، به نحوی که در پایان، بازار در نزدیکی بالاترین قیمت خود بسته شده است. به این صورت شمعی با یک بدنه کوچک، سایه پایینی بلند و سایه بالایی بسیار کوچک و یا حتی بدون آن به نام کندل چکش تشکیل تا بازار را به سمت بالا صعود دهد. نوع متقارن این الگو در روند صعودی شهاب سنگ (ستاره ثاقب یا Shooting Star) نام دارد.

نکته کلیدی: باید به نقش های مختلف این الگو در بازار دقت کنید.گاهی به صورت بازگشتی و گاهی به صورت ادامه دهنده عمل می نماید. پس کندل چکش با کندل معکوس آن یا مرد به دارآویخته و ستاره ثاقب نباید اشتباه گرفت!

کندل چکش وارونه  یا کندل چکش معکوس الگوی مانند الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود اما از نظر خصوصیات ظاهری مشابه الگوی ستاره ثاقب است که در بالا توضیح دادیم. سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا عدم وجود سایه پایینی و بدنه ای حداکثر یک دوم سایه بالایی از خصوصیات این الگو می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی ( سفید ) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد. در صورتی که نقطه پایانی شمع بعدی بالای نقطه پایانی و یا نقطه بالایی آن قرار گردد، حکایت از بازگشت روند به سوی بالا و افزایش قیمت می نماید. ضمناً هر اندازه فاصله شمع بعدی به طرف بالا از چکش وارونه بیشتر باشد اطمینان و انتظار بیشتری نسبت به افزایش قیمت می توان داشت.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn