مسابقات آرون گروپس

Top Trader

1

کاربر:

551023

نسبت(سود/واریزی):

271.49

2

کاربر:

551022

نسبت(سود/واریزی):

144.58

3

کاربر:

551025

نسبت(سود/واریزی):

98.87

4

کاربر:

551027

نسبت(سود/واریزی):

53.87

5

کاربر:

551004

نسبت(سود/واریزی):

53.67

6

کاربر:

551031

نسبت(سود/واریزی):

35.68

7

کاربر:

551054

نسبت(سود/واریزی):

35.33

8

کاربر:

551006

نسبت(سود/واریزی):

25.29

9

کاربر:

551043

نسبت(سود/واریزی):

22.14

10

کاربر:

551020

نسبت(سود/واریزی):

17.76

11

کاربر:

551042

نسبت(سود/واریزی):

15.21

12

کاربر:

551041

نسبت(سود/واریزی):

12.90

13

کاربر:

551030

نسبت(سود/واریزی):

12.38

14

کاربر:

551018

نسبت(سود/واریزی):

12.05

15

کاربر:

551057

نسبت(سود/واریزی):

5.49

16

کاربر:

551037

نسبت(سود/واریزی):

4.91

17

کاربر:

551049

نسبت(سود/واریزی):

3.26

مشاهده قوانین

مسابقه آرون گیم

مشاهده قوانین