تقویم اقتصادی دوشنبه 7 شهریور ماه 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 7 شهریور ماه 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 7 شهریور ماه 1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 7 شهریور ماه 1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 7 شهریور ماه 1401
تقویم اقتصادی دوشنبه 7 شهریور ماه 1401

1 تعطیلی بانک های انگلستان

2 این معیار اولیه هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد.

3 اعضای فدرال رزرو FOMC در مورد محل تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور رای می دهند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn