روند نزولی روند نزولی روند نزولی

روند نزولی

روند نزولی به وسیله یک سری سقف های پایینتر و کف های پایین تر ساخته می شود. که در آن هر سقف نسبت به سقف قبلی و هر کف نسبت به کف قبلی در سطح پایین تری قرار دارد. پس از آنکه قیمت از کف شروع به بالا رفتن می کند، قادر به رسیدن به سقف قبلی یا عبور از آن نیست. این نشانه این که اکثریت بازار هنوز نسبت به آینده خوشبین نشده اند. در روند نزولی کنترل بازار به دست نیروی عرضه است. و تلاش خریداران در جبران افت گذشته در هر بار با ناکامی روبرو می شود. در این شرایط میل تقاضا یا افزایش قیمت تا حد مشخصی پیش خواهد رفت.

روند نزولی

در نمودار بالا قیمت طی یک دوره زمانی در روند نزولی قرار گرفته است. پس از رسیدن قیمت به کف، افزایش قیمت در سقف متوقف و از این مرحله روند نزولی طی چند کف و سقف پایین تر تشکیل شد. هر بار قیمت در کف، تلاش برای بازگشت روند پیش از رسیدن به سقف قبلی ناکام می ماند.

نشانه اولیه پایان روند نزولی

در نهایت روزی روند نزولی به پایان می رسد. خیلی از معامله گران دوست دارند، که سهام را در ارزان ترین قیمت خرید کنند. به همین خاطر در جستجوی کف بازار و تشخیص پایان روند نزولی هستند.

هنگامی به پایان روند نزولی نزدیک می شویم، که کنترل بازار از دست فروشندگان گرفته و گرایش اکثریت بازار به فروش تغییر می کند. در همین زمان دیدگاه ها و تمایلات گروه تقاضا کننده به تدریج تقویت می شود. اما از لحاظ تکنیکی به دنبال چه نشانه یا هشدارهایی برای پایان روند نزولی باشیم؟

مهمترین نشانه توقف روند نزولی هنگامی ظاهر که روند قیمت به کف جدیدی رسیده و از آنجا به کف قبلی نفوذ می کند

هرگاه قیمت در بالای کف قبلی ببندد، پیام مهمی برای پایان روند نزولی حساب می شود. گاهی نشانه پایان روند نزولی همان توقف افت قیمت در کف بازار یا ناتوانی در شکست آخرین کف است. در این شرایط آخرین کف و سقف شکل گرفته است. پس هر زمان روند قیمت قادر به عبور از آخرین کف نباشد، هشداری برای پایان روند نزولی حساب می گردد.

تصویر زیر شماتیکی از نشانه پایان یا توقف روند نزولی است:

این تصویر حاکی ازاین که روند نزولی از 300 به کف 140 رسیده است. بازگشت قیمت به کف قبلی نشانه پایان روند نزولی است. زمانی که قیمت از کف 140 (شماره ۲) بالای سطح ۱۵۰ (شماره ۱) می بندد، حاکی از این که احتمالاً نظر بازار نسبت به ادامه روند نزولی تغییر کرده است.

روند نزولی

برگشت قیمت از کف 140 به ۱۶۰ نشانه پایان روند نزولی است. چرا که از نظر فنی قیمت بالای کف قبلی پایان یافته است. قیمت 140 (شماره ۲) آخرین کف و قیمت ۱۵۰ (شماره ۱) کف قبلی در روند است. پایان یافتن قیمت بالای ۱۵۰ هشداری برای توقف یا اتمام روند نزولی است. نمودارها حقایق را در بازار به خوبی نشان می دهند.

تثبیت قیمت پایانی بالای کف قبلی نشانه مهمی که نبایست نادیده گرفت.

چگونه روند نزولی شروع می شود؟

 زمانی که تمایل بازار به افزایش از دست می رود، به تدریج میل به تغییر روند ایجاد می شود. ابتدایی ترین گام از شروع روند نزولی هنگامی شکل که پس از تشکیل سقف و کاهش قیمت، حرکت افزایشی در عبور از سقف بازار ناموفق شود.

برای شروع روند نزولی نیاز است، که قیمت پس از تشکیل سقف یا ناتوانی در عبور از آن قادر به عبور از کف قبلی باشد. نشانه شروع روند نزولی با قیمت پایانی (Close) در آخرین کف روند صعودی آشکار می شود.

قبل از شروع روند نزولی اغلب مهمترین نشانه زمانی آشکار می شود، که حرکت صعودی قادر به عبور از سقف نباشد.

داستان از آنجا شروع که بازار به سقف جدیدی می رسد، و سپس حرکت اصلاحی قیمت تا تشکیل کف تداوم پیدا می کند. در این مرحله همه با این تصور که بازار به مانند حرکت های قبلی قصد عبور از سقف دارد، و روند صعودی ادامه خواهد یافت. اما در عمل چنین چیزی رخ نداده و حرکت صعودی قیمت در شکست سقف ناتوان می ماند. در واقع به مانند گذشته قدرت تقاضا به حدی نیست، که بتواند سقف جدیدی را شکل دهد. نشانه های شروع روندهای نزولی قادر به حالت خاصی هستند.

فرض بر دست یابی سقف های جدید در روند افزایشی کنید.  در این مرحله کاهش قیمت از سقف جدید بدون توقف تا شکست آخرین کف ادامه پیدا کرده که به آن ” اصلاح بزرگ ” می گوییم. در هر روند صعودی معامله گران آگاهند که هر زمان ممکنه با اصلاح بازار روبرو شوند. وقتی قیمت به سقف جدید می رسد، حرکت های اصلاحی از نظر آنها طبیعی است. با این حال شاید نام الگوی اصلاح بزرگ تا حدی گمراه کننده و در حقیقت نتوان آن را تنها یک واکنش اصلاحی دانست.

در اغلب موارد اصلاح های بزرگ نشانه اینکه اکثریت بازار به صورت ناگهانی و جدی تغییر عقیده داده اند. پس احتمال زیادی برای تداوم کاهش های بیشتر قیمت وجود دارد. در تصویر زیر تغییر روند با اصلاح بزرگ حالت ویژه ای برای آغاز روند نزولی ایجاد می کند. زمانی که در روند صعودی بدون ایجاد سقف پایین تر نسبت به آخرین سقف، حرکت نزولی بدون مکث و در مدت زمان کوتاه از کف می گذرد، تصور کنید یک روند صعودی در جریان و در این شرایط بدون ایجاد یک سقف پایین تر نسبت به سقف جدید، حرکت نزولی قیمت با قدرت از کف پیشین می گذرد.

نفوذ قیمت به کف در یک گام صورت می گیرد، که این حالت ویژه از تغییر روند به اصلاح بزرگ مشهور است. اصلاح بزرگ در روند صعودی زمانی رخ می دهد، که قیمت از آخرین سقف حرکت و در زیر کف قبلی بسته می شود.

الگوی اصلاح بزرگ یک الگوی رایج برای پایان دادن به روند است. اغلب نشانه تغییر روند زمانی ظاهر که سقف ۳ سطح بالایی از سقف ۱ تشکیل نمی شود. و بعد از آن ممکنه انتظارات بسیار منفی یا اخبار نگران کننده به نزول سریعی حتی پایین تر از کف ۲ کمک کند. در واقع قیمت در یک دوره بدون توقف به طور مداوم از سقف یا کف قبلی عبور می کند. گاهی دوباره با بازگشت قیمت به بالای کف ۲ دوره تثبیتی یا رو به جلو آغاز می گردد.

نکته کلیدی: معامله گران به تدریج متوجه می شوند، که ایجاد نشانه های شروع روندهای صعودی یا نزولی به معنی برقراری روند جدید نیست. پس همیشه از آنها به یک نتیجه واحد نمی رسیم. معمولا تغییر روند به آسانی صورت نمی گیرد. زمان نقش مهمی در این داستان بازی می کند. اگر به نشانه هایی از شروع یک روند نزولی دست پیدا کنید، معمولا زمانی باید صرف تثبیت قیمت شود.

نکته کلیدی: گاهی تغییر انتظارات بازار نیاز به تایید دارد. در اغلب موارد معامله گران به نشانه های اولیه اکتفا نکرده و با بررسی بیشتر به دنبال یافتن تایید حرکت های بازار هستند. چیزی که واضحه تایید الگوها یا تغییر روند با گذشت زمان و بررسی قیمت پایانی ارتباط دارد. همیشه نشانه های تغییر روند به مفهوم آن که به طور یقین حرکت بازار نزولی یا صعودی نیست. تحلیل گر باید به عنوان هشدار به آنها نگاه کند. تثبیت قیمت پیام مهمی از سوی بازار است، که می گوید حرکت قبلی مورد تایید قرار گرفته و تحلیل گران از روی آن قادرند با در نظر گرفتن بیشترین احتمال رفتار بعدی بازار را در میان مدت یا بلندمدت پیش بینی کنند. به همین دلیل است که خیلی از تحلیل گران برای برآوردها صبر می کنند، که قیمت بسته شود.

ساختمان روندهای نزولی

ساختار روندهای نزولی عبارتند از:

  1. تشکیل سقف
  2. پدید آمدن نشانه هایی از پایان روند صعودی و تشکیل سقف پایین تر
  • ایجاد سقف پایین تر پس از تشکیل آخرین کف
  • ایجاد دو سقف همسان
  1. پدید آمدن نشانه هایی از آغاز روند نزولی
  • این مرحله آخرین کف روند شکسته می شود. در تصحیح بزرگ، بازار پس از تشکیل سقف به صورت مستقیم و بدون وقفه از آخرین کف می گذرد.
  1. تثبیت روند نزولی
  2. ایجاد رشته سقف ها و کف های پایین تر
Instagram Facebook Twitter LinkedIn