تقویم اقتصادی جمعه 09 تیر ماه 1402 تقویم اقتصادی جمعه 09 تیر ماه 1402 تقویم اقتصادی جمعه 09 تیر ماه 1402

تقویم اقتصادی جمعه 09 تیر ماه 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 09 تیر 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از:

شاخص PMI تولیدی و غیر تولیدی چین در ساعت 04:30، شاخص GDP دوره ای بریتانیا در ساعت 09:30، تورم مصرف کننده و نرخ بیکاری حوزه یورو در ساعت 12:30، شاخص تورم PCE ایالات متحده در ساعت 16:00، فشارسنج تجاری شیکاگو در ساعت 17:15 و احساسات و انتظارات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ساعت 17:30.

–  بنا به پیش بینی، PMI تولیدی چین در ماه ژوئن افزایش یافته و به 49.5 در مقابل 48.8 ماه می می رسد هر چند که همچنان در محدوده انقباض باقی خواهد ماند. پیش بینی می شود که PMI غیر تولیدی کاهش یافته و به 50.8 در مقابل 54.5 ماه می برسد.

–  بنا به پیش بینی، تولید ناخالص داخلی بریتانیا برای سه ماهه اول 2023 (قرائت اولیه) مشابه دوره قبلی و 0.1% افزایش خواهد داشت.

–  پیش بینی می شود تورم مصرف کننده حوزه یورو در ماه ژوئن (قرائت اولیه) نسبت به ماه می بدون تغییر باقی بماند. پیش بینی برای تورم خالص مصرف کننده در ماه ژوئن 0.7% افزایش نسبت به 0.2% ماه می است.

–  پیش بینی می شود نرخ بیکاری -که درصد جمعیت بیکار نسبت به جمعیت در سن کار در منطقه یورو را نشان می دهد- در ماه می به 6.4% در مقابل 6.5% ماه آوریل کاهش یابد.

–  پیش بینی می شود شاخص تورمی ترجیحی فدرال رزرو PCE (شاخص هزینه های مصرف شخصی) در ماه می 5% افزایش را در مقابل 0.4% ماه آوریل ثبت کند. پیش بینی برای core pce در ماه می نیز مشابه ماه قبل و 0.4% افزایش است.

–  بنا به پیش بینی، فشارسنج تجاری MNI شیکاگو (معروف به PMI شیکاگو)  در ماه ژوئن افزایش یافته و به 44.5 در مقابل 40.4 ماه قبل برسد هر چند که همچنان در محدوده انقباض باقی می ماند.

  پیش بینی می شود احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان -که برآورد مصرف کننده از سطح نسبی شرایط فعلی و آینده اقتصاد را نشان می دهد- نسبت به خوانش اولیه ماه ژوئن تغییری نکرده و 63.9 را در مقابل 59.2 ماه می ثبت کند.

    پیش بینی برای شاخص انتظارات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه ژوئن (قرائت نهایی) برابر با 61.3 در مقابل 55.4 ماه می است.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

–  Pmi تولیدی چین کمتر از انتظار بود و 49.0 را در مقابل 48.8 ماه قبل ثبت کرد. PMI غیرتولیدی بیشتر از پیش بینی ولی کمتر از ماه قبل و 53.2 در مقابل 54.5 ماه قبل ثبت شد.

–  Gdp بریتانیا مطابق با پیش بینی و 0.1% افزایش را ثبت کرد.

–  علیرغم افزایش تورم آلمان در روز گذشته، به لطف کاهش قیمت سوخت سایر کشورهای حوزه یورو کاهش تورم را گزارش کردند و در نتیجه، تورم ماه به ماه حوزه یورو در ماه جولای به 5.5% در مقابل 6.1% ماه می کاهش یافت که هفتمین کاهش در هشت ماه گذشته است؛ اگرچه اظهارات هاوکیش مقامات ECB و تاکید بر مبارزه با تورم چسبنده همچنان ادامه دارد.

–  نرخ بیکاری حوزه یورو در ماه می بیشتر از پیش بینی و 6.5% افزایش یافت که مشابه ماه قبل از آن است.

–  شاخص تورمی ترجیحی فدرال رزرو PCE در ماه می به شدت کاهش یافت و به 0.1% رسید. تورم هزینه های مصرف شخصی در اشل سالانه نیز به 3.8% کاهش یافت اگرچه، هنوز بسیار از تورم هدف 2 درصدی فدرال رزرو بسیار دور است.کارشناسان معتقدند که تورم چسبنده می تواند فدرال رزرو را مجبور به از سر گرفتن چرخه افزایش نرخ در نشست ماه آینده کند.

–  داده های تورم کمتر از انتظار منجر به افزایش خوش بینی در بازار و امید به پایان چرخه افزایش نرخ فدرال رزرو شد و در نتیجه، دلار تقویت شد؛ نفت و بازار سهام صعودی شدند.

–  فشارسنج تجاری شکاگو به گزارش MNI، کمتر از پیش بینی و 41.5 در مقابل 40.4 ماه قبل ثبت شد.

–  احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان نسبت به قرائت اولیه افزایش یافت و به 64.4 در مقابل 63.9 مورد انتظار رسید.

–  انتظارات مصرف کننده نیز در قرائت نهایی افزایش یافت و به 61.5 در مقابل 61.3 قرائت قبلی رسید.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn